شرکت لبنیات مادی می ماس

: آدرس

http://www.tramontina.ir

:خدمات صورت گرفته

web concept, web design, web development

: طراحی و پشتیبانی

گروه مشاوران کهن آویستا

: تکنولوژی های بکار رفته

HTML5, CSS3,  JavaScript, LAMP (CMS)

: کارفرما

شرکت لبنیات مادی می ماس

گروه مشاوران کهن آویستا - مشاوره بازاریابی و تبلیغات
نمونه کارها